410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com


Kiindulás: A Partium valahogy mindig mostohagyermek volt, amely nem tartozott igazából sem Erdélyhez, sem az anyaországhoz. Így is kezelték, s most is így bánnak vele. Pedig mindig nagy értékeket adott a nemzetnek. Hogy megfeledkeznek rólunk, az abban is keresendő: a szélen vagyunk, nem ismernek bennünket, nem tudják mi található itt (még mi sem), nem hallatjuk szavunkat. Talán túlzottan szerények vagyunk. A különböző műemlékvédő-, történelmi-, néprajzi-, közművelődési szervezetek nem sok eredményt tudtak felmutatni a Partium és a Bánság területén. Ezért már 1992-ben felmerült egy honismereti szövetség megalakításának szükségessége. Mindez hozzájárult Bizottságunk megalakításához.

Elindulás: 1992-ben alulírott ismertettem a fenti tényeket Tőkés László és Tempfli József püspök urakkal. Tenni kell valamit. Még abban az évben feladatul kaptam Tőkés László püspök úrtól egy tervezet összeállítását, helytörténeti és néprajzi kutatómunka megszervezésére, valamint emlékhelyek létesítésére és ápolására.
A tervezet 1993 februárjában elkészült.

1993. május 19 - én gyűlt össze az alakuló ülés, melyen résztvettek a következők:
Bántó Bálint ny. református lelkipásztor, Szatmárnémeti, Dánielisz Endre tanár, Nagyszalonta, Dukrét Géza tanár, Nagyvárad, Jakobovits Miklós festőművész, Nagyvárad, Kiss Albert r. kat. esperes-plébános, Nagyvárad, Kiss László lakatos-fényképész, Nagyvárad, Kolozsvári István r. kat. esperes-plébános, Margitta, Marián Antal fotóriporter, Nagyvárad, Miklós Mihály tanár, Nagyvárad, Péter I. Zoltán tervező, Nagyvárad, Venczel Márton biológus, Nagyvárad.

Szeptember 5 - én, közösen Tempfli József megyés püspökkel az Erdélyi Kárpát Egyesület Emlékhely Bizottsága emléktáblát avatott Szentjobbon, a Szent Jobb tiszteletére. A táblaavatást a Kisboldogasszony napján tartott hagyományos búcsú alkalmával szervezték meg, így több mint százan vettek részt az avatáson. A táblát a temető fölött, a hajdani monostor    területén álló kicsiny katolikus kápolna falán helyezték el, melyet Tempfli József püspök  szentelt meg, majd az EKE nevében Egri Ferenc és Gyarmati Gábor helyezte el alatta a kegyelet koszorúját. Táblaavató beszédet Dukrét Géza, az Emlékhely Bizottság elnöke tartott. Az ünnepségen részt vett Főtisztelendő Kozma Imre, a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat vezetője.

Jegyzőkönyv   -részlet:

Felvétetett 1993. október 29 - én az Emlékhely Bizottság ülésén. Jelen van 20 személy, a különböző megyékből.
Az ülést megnyitja Dukrét Géza elnök. Üdvözli Tőkés László és Tempfli József püspök urakat, valamint a megjelenteket. Ismerteti a Bizottság feladatait:
            - műemlékeink felmérése, azok gondozása,
            - emlékhelyeink létesítése, azok gondozása, eseménynaptár,
            - honismereti tevékenység,
            - dokumentációs alap és fotódokumentációs anyag létrehozása,
            - kiadói tevékenység. Két lap megjelentetése (Emlékhely Kiskönyvtár, Partiumi lapok),
            - az ifjúság honismereti nevelése.
Feladatát a Partium és Bánság területén fejti ki.
Dukrét Géza átnyújtja a két püspöknek az EKE tiszteletbeli tagságát igazoló oklevelet.
- Tőkés László: a munka összehangolása céljából hozzunk létre egy bizottságot, amelyben résztvenne minden megyéből egy-egy megbízott. Főbiztosnak Dukrét Gézát javasolja. Elfogadják. Kéri megyei biztosok jelölését.
Megyei biztosok: Péter Zoltán – Bihar megye
                             Kovách Géza – Arad megye
                             Szekernyés János – Temes megye (ezután lesz felkérve)
                             Id. Bántó Bálint – Szatmár megye
                             Major Miklós – Szilágy megye
                             Véső Ágoston – Máramaros megye
Krassó-Szörény megyéből fel kell kérni valakit. A Bizottság központja Nagyvárad, mivel itt van a két püspökség székhelye. Mivel a Bizottságnak még nincs önálló székhelye, ezért az ideiglenes címe: Dukrét Géza, Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C-8, Sc. A, Ap. 8. Tel. O99/143180. Mivel nem jogi személyiség, ezért a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség égisze alatt fog működni, valamint az Erdélyi Kárpát Egyesület mellett, mint annak egy bizottsága, de önálló státusszal. A megyei felelősök csoportokat alakítanak ki maguk körül.
- Dukrét Géza javasolja Gyarmati Gábort a titkári teendők elvégzésére. Elfogadják.
- Péter Zoltán javasolja, hogy Gyarmati Gábor ideiglenesen végezze el a pénztárosi teendőket is.
- Dukrét Géza ismerteti a felmérő kérdőíveket, kéri azok megvitatását. A kérdőíveket kiosztják. A megyei felelősök megbízást kapnak a munka megkezdésére, műemlékek és emlékhelyek felleltározására.
- Méder Árpád javasolja a határidőt március elejére, amikor a Bizottság újra összeül.
- Dánielisz Endre helyesli az Emlékhely Kiskönyvtár megjelenését. Erre nagy szükség van. Kételyeit fejezi ki a Partiumi lapokkal szemben. Csak akkor lenne rentábilis, ha nagy példányszámban jelenne meg, de nem lenne kinek eladni. Péter Zoltán megnyugtatja, hogy megoldható a kis szériaszámban való kinyomtatás is. Dukrét Géza szerint a terjesztés jó megszervezésén múlik az egész [...]